SCHNEIDER NSYPLA12126TG | NSYPLA12126TG 7035 FS POL 1250X1250X620 | Nedco