SCHNEIDER NSYPLA15124G | NSYPLA15124G 7035 FS POL 1500X1250X420 | Nedco