SCHNEIDER NSYPLA15126G | NSYPLA15126G 7035 FS POL 1500X1250X620 I | Nedco