SCHNEIDER NSYPLA776G | NSYPLA776G 7035 FS POL 750X750X620 IP65 | Nedco