SCHNEIDER XVBL8B3 | XVBL8B3 BEACON 10J STROBE GREEN 24V A | Nedco