BURNDY 610768 | YAV25L3 1/0 HVYDTY RING 1/2 STUD 2.089"L | Nedco