BURNDY 610810 | YAV26L3 2/0 HVYDTY RING 1/2 STUD 2.319"L | Nedco