SCHNEIDER SR3XT61B | SR3XT61B I/OEXPANSION6I/O24AC | Nedco