SCHNEIDER XS608B1PBM12 | XS608B1PBM12 8MMDC3WIREPNPNC M12 CO | Nedco