SCHNEIDER XCSDMC79010 | XCSDMC79010 SHORT MAGNETIC SAFETY SWITC | Nedco