SCHNEIDER XCSDMR790L01M12 | XCSDMR790L01M12 CODED MAGNETIC SWITCH | Nedco