SCHNEIDER XCSDM480105 | XCSDM480105 CODED MAGNET SYSTEM SIL 3 L | Nedco