SCHNEIDER XB6DV1BB | XB6DV1BB PILOT LIGHT 240V | Nedco