SCHNEIDER XVBL6B4 | XVBL6B4 BEACON 5J STROBE RED 24V AC/D | Nedco