SCHNEIDER ZB4BK1553 | ZB4BK1553 YELL.3 POSITION ILLUM.SEL SW | Nedco