BURNDY 603240 | YAV10 12-10 HVYDTY RING 8-10 S 0.97"L | Nedco