THOMAS & BETTS ETHCHCPG | ETHCHCPG THREADED ROD CLAMP | Nedco