SCHNEIDER XCSDMC5912 | XCSDMC5912 SHORT MAGNETIC SAFETY SWITCH | Nedco