SCHNEIDER XX9V3A1C2M12 | XX9V3A1C2M12 ULTRASONIC SENSOR | Nedco