SCHNEIDER VM18NNO | VM18NNO ULTRASONIC SENCOR | Nedco