SCHNEIDER NSYPLA1273G | NSYPLA1273G 7035 FS POL 1250X750X320 | Nedco