SCHNEIDER SR3XT101B | SR3XT101B I/OEXPANSION10I/O24AC | Nedco