SCHNEIDER ZB4BK1253 | ZB4BK1253 YELL.2 POSITION ILLUM.SEL SWI | Nedco