SCHNEIDER ZB4BW062 | ZB4BW062 P/B ILLUM. 1 N/C | Nedco