SCHNEIDER XVBC8B8 | XVBC8B8 LENSIND BANK10J STROBEYEL 24 | Nedco