BURNDY 603760 | YAV10R 12-10 HVYDTY RING 8-10 S | Nedco