BURNDY 603835 | YAV10T3 12-10 HVYDTY RING 1/4 ST | Nedco